Кафедра фізики та астрономії і методики їх виладання

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

КАФЕДРА ФІЗИКИ І АСТРОНОМІЇ ТА МЕТОДИКИ ЇХ ВИКЛАДАННЯ

Інформаційний пакет (магістр)

 

 

 

Спеціальність: 8.04020301 Фізика (за напрямами)*

 Кваліфікація, що присвоюється: фізик, викладач фізики, вчитель фізики і астрономії.

Додаткова кваліфікація: вчитель математики або інформатики

Рівень кваліфікації: магістр.

Спеціальні вимоги до зарахування:

Кандидати, які завершили навчання в університеті за програмами підготовки бакалаврів у поточному році, подають до відбіркової комісії заяви на ім'я ректора університету з проханням перевести їх на навчання за обраними магістерськими програмами. До заяви вони додають засвідчену копію диплома бакалавра. Заяви реєструє секретар відбіркової комісії. Відбіркова комісія вивчає особові справи кандидатів на навчання і встановлює рейтинг кожного з них, який враховує успішність навчання за попередньою освітньо-професійною програмою, наукові здобутки, участь у студентських олімпіадах і конкурсах тощо. Виходячи з рейтингу кандидатів, обсяг державного замовлення і ліцензованого обсягу підготовки, відбіркова комісія подає ректору університету на затвердження пропозиції щодо кандидатур для переведення для навчання за магістерськими програмами. Особи, яким відмовлено у переведенні до магістратури на місця державного замовлення, за бажанням можуть бути зарахованими на навчання в магістратурі на контрактній основі.

Кандидати, що мають диплом спеціаліста про вищу освіту із відповідної спеціальності, можуть вступити на навчання в магістратурі на контрактній основі. Для цього вони подають до приймальної комісії документи, визначені Правилами прийому, і складають відбірковій комісії вступні випробування у формі співбесіди з фахових дисциплін та методик їх викладання. Рекомендовані до зарахування кандидати зараховуються до магістратури після укладання з університетом договору про навчання на контрактній основі та оплати навчання.

Зарахування на навчання за магістерськими програмами здійснюється наказом ректора університету.

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання:

немає

 

Профіль програми

Підготовка фахівців спеціальності 8.04020301 Фізика (за напрямами)* освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» здійснюється на основі нормативно-правових документів: Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», Положення «Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», Концепції педагогічної освіти в Україні, Національної доктрини розвитку освіти в Україні (ХХІ століття), Положення Міністерства освіти і науки України «Про організацію науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах», Положення «Про магістратуру Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини», Положення «Про організацію педагогічної практики в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини» та ін.

Освітньо-професійна програма магістерської підготовки відповідає освітньо-кваліфікаційній характеристиці магістра педагогічної освіти та складається з двох частин: освітньої і науково-дослідницької. Освітня частина магістерської підготовки містить соціально-гуманітарну, психолого-педагогічну та фахову підготовки, які орієнтовані на поглиблене розуміння професійних проблем.

Науково-дослідницька частина магістерської підготовки передбачає підготовку та захист магістерської роботи.

Магістр, викладач фізики, вчитель фізики та астрономії повинен володіти знаннями і навичками, які необхідні для організації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах і загальноосвітніх навчальних закладів.

Він повинен розуміти закономірності суспільно-політичного та економічного розвитку України у світовому співтоваристві, усвідомлювати свою професійну і соціальну роль у цих процесах.

Висока професійна підготовка випускника магістратури виявляється в досконалому знанні обраного предмету, у здатності до постійної роботи над підвищенням фахового рівня, у сформованій потребі займатися науковою роботою, в умінні позитивно впливати на формування інтелекту та духовно-емоційної сфери студентів (учнів).

Загальний обсяг навчальної програми – 90 кредитів ЄКТС.

 Ключові результати навчання

Знання з предметної галузі

Студенти отримують ґрунтовні знання з гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, природничо-наукових та професійно-орієнтованих дисциплін, викладання яких зорієнтоване на можливість практичного застосування отриманих теоретичних знань.

знання:

 •       основ загальнотеоретичних та професійних дисциплін, необхідних для розв'язання педагогічних, науково-методичних і організаційно-управлінських завдань;
 •       вплив теоретичних знань в області фізики на зміни в технології виробництва і перебудові виробничих циклів;
 •       змісту і принципів організації вищої освіти у профільних (фізики) і непрофільних ВНЗ, навчальні програми і підручники з математичних дисциплін;
 •       засобів навчання і їх дидактичні можливості;
 •       основних напрямків і перспектив розвитку вищої освіти та педагогічної науки в Україні;
 •       принципів і прийомів збору, систематизації, узагальнення і використання інформації, проведення наукових досліджень і методичної роботи із спеціальності, підготовки інформаційних і науково-методичних матеріалів;
 •       основи методичної роботи зі спеціальності, виготовлення інформаційних та науково-методичних матеріалів;
 •       прогресивні технології навчання та активні методи навчання;
 •       досвід реалізації гуманістичних ідей у вітчизняній та зарубіжній педагогіці;
 •       психологію спілкування з учнями і дорослими.

уміння:

 •       творчо застосовувати набуті знання для оптимального розв'язування педагогічних, навчально-виховних та науково-методичних завдань з урахуванням вікових та індивідуально-типологічних відмінностей студентів, учнів, особливостей різних соціально-педагогічних ситуацій;
 •       вести результативну навчально-виховну роботу, оперативно визначати ступінь і глибину засвоєння студентами (учнями) програмного матеріалу, прищеплювати їм навички самостійного поповнення знань і проведення експериментів з метою виявлення їх природних здібностей;
 •       застосовувати різноманітні форми і методи навчання, володіти сучасними технологіями навчання та прогресивними методами керівництва навчальною, трудовою, суспільною та іншими видами діяльності студентів (учнів);
 •       самостійно працювати над здобуттям наукових знань та проведенням психолого-педагогічних досліджень, впроваджувати їх результати в практику, володіти навичками користування сучасними науковими технологіями обробки та оформлення результатів наукових досліджень, користування сучасними науковими технологіями обробки інформації;
 •       вивчати, аналізувати, узагальнювати та поширювати передовий педагогічний досвід, систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію, враховуючи позитивний досвід минулого і зарубіжних країн;
 •       володіти основами професійної риторики;
 •       продовжувати навчання та здійснювати професійну діяльність в іншомовному середовищі;
 •       раціонально використовувати  сучасне навчальне обладнання, технічні засоби навчання та електронно-обчислювальну техніку.

 Професійні профілі випускників

Підготовка магістра проводиться для педагогічної, навчально-виховної, науково-методичної і організаційно-управлінської діяльності в системі загальної і вищої (спеціальної) фізичної освіти.

Фізик, викладач фізики може викладати фізичні дисципліни, фізику та астрономію ( а також математику або інформатику - при одержанні додаткової кваліфікації) у вищих навчальних закладах, а також у загальноосвітніх навчальних закладах.

 Доступ до подальшого навчання:

студенти, котрі успішно закінчили магістратуру, можуть продовжити навчання в аспірантурі.

 Положення про екзамени, оцінювання і оцінки:

положення про організацію навчального процесу в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. 

 Вимоги до випуску

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, успішно складено державний іспит з додаткової спеціальності чи спеціалізації та методики її викладання та успішний захист кваліфікаційної роботи на засіданні екзаменаційної комісії.

 Форма навчання: Денна. Заочна.

 Директор програми

Мартинюк Михайло Тадейович - доктор педагогічних наук, професор

 Напрям підготовки: 6.040203 Фізика

Код модуля Назва дисципліни

Спеціалізація «Математика»

УЛУ_8_ОНД.01_3 Академічна риторика
ВММНМ_8_ДВС.02_3 Вибрані питання вищої математики
ПІМ_08_ОНД.02_5
Ділова іноземна мова
ВММНМ_8__ДВС.03_3
Історія математики
ФАМВ_8_ДВС.06 _3
Історія фізики
ФАМВ_8_ДВС.06 _3
Креативні технології навчання у ВНЗ
ВММНМ_8_ДВФ.01_3
Математичний апарат педагогічної науки
ФАМВ_8_ДВФ.02_3
Методика навчання астрономії
ВММНМ_8_ДВС.01_4
Методика навчання математики у старшій школі
ФАМВ_8_ОНД. 08.02_5
Методика навчання фізики у вищій школі
ФАМВ_8_ОНД.08.01_5
Методика навчання фізики у старшій школі 
ТТД, ОПБЖД_8_ДВФ.06_3
Основи інтелектуальної власност
ПМ_8_ДВФ.05_3
Основи мовної комунікації 
ЗППВШУ_08_ОНД.06_3
Педагогіка вищої школи
ФАМВ_8_ДВС. 04_3
Теоретична астрофізика
ФАМВ_08_ДВФ.03_3
Фізика конденсованих систем 
ФС_8_ОНД.03_3
Філософія та соціологія освіти
ТТД,ОПБЖД_08_ОНД.04_3
Цивільний захист та охорона праці в галузі

Спеціалізація «Інформатика»

УЛУ_8_ОНД.01_3

Академічна риторика
ПІМ_08_ОНД.02_5
Ділова іноземна мова
ФАМВ_8_ДВС.06 _3 Історія фізики
ІІКТ_8_ДВС.03_3
Комп’ютерні мережі, Інтернет та мультимедіатехнології
_8_ОНД.07_3
Креативні технології навчання у ВНЗ
ВММНМ_8_ДВФ.01_3
Математичний апарат педагогічної науки
ФАМВ_8_ДВФ.02_3
Методика навчання астрономії
ІІКТ_8_ДВС.01_4
Методика навчання інформатики
ФАМВ_8_ОНД. 08.02_5
Методика навчання фізики у вищій школі
ФАМВ_8_ОНД.08.01_5
Методика навчання фізики у старшій школі 
ТТД, ОПБЖД_8_ДВФ.06_3
Основи інтелектуальної власност
ПМ_8_ДВФ.05_3
Основи мовної комунікації 
ЗППВШУ_08_ОНД.06_3
Педагогіка вищої школи
ФАМВ_8_ДВС. 04_3
Теоретична астрофізика
ФАМВ_08_ДВФ.03_3
Фізика конденсованих систем 
ФС_8_ОНД.03_3
Філософія та соціологія освіти
ТТД,ОПБЖД_08_ОНД.04_3
Цивільний захист та охорона праці в галузі

 

 

 

 

Швидкі посилання

ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ

Ми в соціальних мережах.
Ви тут: Головна Навчання Інформаційний пакет Магістр