Кафедра фізики та астрономії і методики їх виладання

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

КАФЕДРА ФІЗИКИ І АСТРОНОМІЇ ТА МЕТОДИКИ ЇХ ВИКЛАДАННЯ

Інформаційний пакет (бакалавр)

 

 

 

 

Галузь знань 0402 Фізико – математичні науки

Напрям підготовки 6.040203 Фізика*

Кваліфікація, що присвоюється: вчитель фізики

Рівень кваліфікації: Бакалавр.

Спеціальні вимоги до зарахування: Немає.

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): Немає.

 

Профіль програми

Бакалавр, вчитель фізики повинен володіти знаннями і навичками, які необхідні для організації навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІ ступенів. Він  повинен  розуміти  закономірності суспільно-політичного  та економічного розвитку України у світовому співтоваристві, усвідомлювати свою професійну і соціальну роль у цих процесах. Висока професійна підготовка випускника виявляється в досконалому знанні обраного предмету, у здатності до постійної роботи над підвищенням фахового рівня, в умінні позитивно впливати на формування інтелекту та духовно-емоційної сфери учнів. Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: обов’язкових навчальних дисциплін   – 121 кр., дисципліни вибору факультету – 37 кр., дисципліни вільного вибору студента – 60 кр, навчальна і педагогічна практики, курсові роботи – 22,5 кр.

 

Ключові результати навчання

Знання з предметної області

 • основи загальнотеоретичних дисциплін, необхідних для розв'язання педагогічних, науково-методичних і організаційних завдань
 • обов’язкових навчальних дисциплін: історія та культура України, українська мова за професійним спрямуванням, філософія, іноземна мова, політологічна та соціальна науки, психологія, педагогіка, українознавство, вікова фізіологія, шкільна гігієна, охорона праці та безпека життєдіяльності, фізичне виховання, загальна фізика, методика навчання фізики, математичний аналіз;
 • дисципліни вибору факультету: Інформатика, теоретична фізика, теоретичні основи ШКФ, аналітична геометрія та лінійна алгебра ;
 • дисципліни вільного вибору студента: математичні методи фізики, астрономія, основи сучасної електроніки, екологія і дисципліни відповідної спеціалізації (і/або інформатика, математика) .   

 

Когнітивні уміння та навички з предметної області

 • Основи загальнотеоретичних дисциплін необхідні для розв'язання педагогічних, науково-методичних і організаційно-управлінських завдань.
 • Методику викладання фізики і астрономії, методику виховної роботи (в тому числі методику роботи класного керівника, вихователя групи продовженого дня, виховної роботи в позашкільних закладах, профорієнтаційної роботи) інноваційні та інформаційно-комунікаційні технології навчання.
 • Історію розвитку фізики і астрономії в системі природничо-наукових знань.
 • Взаємозв'язок фізики і астрономії  з іншими науками, їх роль в прискоренні темпів науково-технічного прогресу; історію визначних винаходів і відкриттів в області техніки, пов'язаних з використанням фізичних і астрономічних законів.
 • Вплив теоретичних знань в області фізики і астрономії на зміни в технології виробництва і перебудові виробничих циклів.
 • Зміст і принципи організації загальної середньої освіти з фізики і астрономії, шкільні програми і підручники.
 • Питання формування учнівських колективів і педагогічного керівництва ними.
 • Вимоги до оснащення і обладнання навчальних кабінетів і лабораторій.
 • Засоби навчання і їх дидактичні можливості.
 • Основні напрямки і перспективи розвитку середньої освіти та педагогічної науки в Україні.
 • Принципи і прийоми збору, систематизації, узагальнення і використання інформації, проведення наукових досліджень і методичної роботи з напряму підготовки, підготовки інформаційних і науково-методичних матеріалів.

 

 Практичні навички з предметної області

 • розв'язувати задачі шкільного курсу фізики і астрономії.
 • розв’язувати різноманітні фізичні задачі з використанням раціональних алгоритмів, методів, прийомів та способів
 • застосовувати набуті знання при розв'язуванні педагогічних, навчально-виховних і науково-методичних завдань з урахуванням вікових і індивідуально-типологічних відмін учнів, соціально-педагогічних ситуацій;
 •  вести навчально-виховну роботу, визначати ступінь і глибину засвоєння учнями програмного матеріалу, прищеплювати їм навички самостійного поповнення знань і проведення експериментів з метою виявлення природних закономірностей;
 • користуватися різноманітними методами і формами навчання, прогресивними методами керівництва навчальною, трудовою, суспільною, спортивною і художньо-творчою діяльністю учнів;
 • використовувати навчально-лабораторне обладнання, технічні засоби навчання і сучасну електронно-обчислювальну техніку;
 • сприяти формуванню в учнів наукових уявлень про природні явища і процеси; розвивати у них інтерес до вивчення фізики і астрономії та суміж­них наук; організовувати індивідуальні заняття з учнями за ускладненими програмами;
 • відбирати і інтерпретувати навчальний матеріал, розв'язувати питання, по­в'язані з обладнанням навчальних кабінетів і допоміжних приміщень; збирати демонстраційні установки, конструювати і виготовляти фізичні моделі; використовувати наочні посібники;
 • здійснювати трудове, моральне і естетичне, національно-патриотичне виховання учнів;
 • аналізувати,  узагальнювати  і поширювати передовий педагогічний досвід; систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію;
 • володіти раціональними прийомами пошуку, відбору і використання інформації; орієнтуватися у спеціальній літературі з профілюючих і суміжних наук ;
 • здійснювати науково-дослідну і методичну діяльність;
 • на практиці використовувати знання в області наукової організації і охорони праці;

 

Загальні уміння та навички

 • Використовуючи основні досягнення української та світової культури, уміти аналізувати минулі й сучасні надбання культури, проблеми й тенденції розвитку України та світового суспільства
 • Використовуючи знання основ психології, основ економічних теорії володіти засобами сучасного менеджменту з урахуванням особливостей міжособистісних відносин в трудовому колективі
 • Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов
 • Навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах
 • Здатність застосовувати набуті знання на практиці
 • Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку
 • Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом

 

Професійний профіль –  вчитель фізики:

бакалавр  повинен мати високий рівень професійної підготовки, володіти широкою ерудицією і культурою.

бакалавр зобов'язаний володіти високими громадянськими і моральними якостями, відповідально й творчо ставитись до дорученої справи.

бакалавр повинен поєднувати широку фундаментальну наукову і практичну підготовку, досконало володіти своєю спеціальністю, безперервно поповнювати свої знання, розширювати суспільно-політичний кругозір, вміти на практиці застосувати принципи наукової організації праці, володіти передовими методами управління трудовими колективами.

Доступ до подальшого навчання

 Бакалавр, підготовлений для продовження навчання за програмами спеціаліста, магістра:

Положення про екзамени, оцінювання і оцінки

Положення про організацію навчального процесу в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. 

Вимоги до державної атестації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно складена підсумкова державна атестація. Підсумкова державна атестація проводиться у вигляді державного іспиту з фізики і методики навчання фізики.  

Форма навчання:

Денна, заочна

Директор програми

Михайло Тадейович Мартинюк - доктор педагогічних наук, професор

Напрям підготовки: 6.040203 Фізика

Код модуля Назва дисципліни

Обов'язкові навчальні дисципліни

ФАМВ_06_ОНД.14.05 _7
Атомна і ядерна фізика
МБОФК_06_ОНД.10_3  Вікова фізіологія, шкільна гігієна
ФАМВ_06_ОНД.14.03_8,5  Електрика і магнетизм
ПІМ_06_ОНД.05_9  Іноземна мова
ПОМ_06_ОНД.08 _3  Історія педагогіки
ІУ_06_ОНД.02_4  Історія та культура України
ВМ та МНМ_06_ОНД.15_13
Математичний аналіз
ФАМВ_06_ОНД.16_11,5  Методика навчання фізики
ФАМВ_06_ОНД.14.01_8,5
Механіка
ФАМВ_06_ОНД.14.02_8,5  Молекулярна фізика
ФАМВ_06_ОНД.14.04_8  Оптика
ТТД, ОП та БЖД_06_ОНД.11_4
Охорона праці та безпека життєдіяльності
ПОМ_06_ОНД.07_6  Педагогіка
СД_06_ОНД.04_3  Політологічна та соціологічна науки
П_06_ОНД.06_6
Психологія
УЛУМН_06_ОНД.09_3  Українознавство
ІУ_06_ОНД.01_4  Українська мова за професійним спрямуванням
ТМФВ_06_ОНД.13_4  Фізичне виховання
СД_06_ОНД.03_4  Філософія

Дисципліни вибору факультету

ВМ та МНМ_06_ДВФ.04_5 Аналітична геометрія та лінійна алгебра

ФАМВ_06_ДВФ.02.03_5

Квантова механіка

ФАМВ_06_ДВФ.03_4,5

Теоретичні основи шкільного курсу фізики   
ІІКТ_06_ДВФ.01_7 Інформатика
ФАМВ_06_ДВФ.02.02_5 Електродинаміка
ФАМВ_06_ДВФ.02.01_5 Класична механіка і основи механіки суцільних середовищ
ФАМВ_06_ДВФ.02.04_5 Термодинаміка і статистична фізика

Спеціалізація «Математика»

ФАМВ_06_ДВС.15_4,5 Астрономія
ВМ та МНМ_06_ДВС.02_3 Дискретна математика 
ВМ та МНМ_06_ДВС.14_3 Диференціальні та інтегральні рівняння
ВМ та МНМ_06_ДВС.07_8,5 Елементарна математика 
ІІКТ_06_ДВС.03_3 Математична логіка та теорія алгоритмів 
ВМ та МНМ_06_ДВС.01_3 Методи обчислень 
ВМ та МНМ_06_ДВС.09_3 Основи векторного і тензорного аналізу 
ВМ та МНМ_06_ДВС.11_3 Теорія ймовірностей та математична статистика 
ВМ та МНМ_06_ДВС.05_3 Алгебра і теорія чисел

ФАМВ_06_ДВС.10_3

Астрофізика
ВМ та МНМ_06_ДВС.04_3 Диференціальна геометрія і топологія 
ХЕ_06_ДВС.16_3 Основи екології
ВМ та МНМ_06_ДВС.08_3 Комплексний аналіз    
ФАМВ_06_ДВС.13_4 Математичні методи фізики 
ВМ та МНМ_06_ДВС.06_6 Методика навчання математики 
ФАМВ_06_ДВС.12_4 Основи сучасної електроніки

Спеціалізація «Інформатика»

ФАМВ_06_ДВС.15_4,5

Астрономія

ВМ та МНМ_06_ДВС.02_3

Дискретна математика 
ХЕ_06_ДВС.16_3 Екологія
ВМ та МНМ_06_ДВС.08_3 Комплексний аналіз   
ФАМВ_06_ДВС.13_4 Математичні методи фізики 
ІІКТ_06_ДВС.07_6 Методика навчання інформатики 
ФАМВ_06_ДВС.12_4 Основи сучасної електроніки
ВМ та МНМ_06_ДВС.11_3 Теорія ймовірностей та математична статистика 
ІІКТ_06_ДВС.04_4 Архітектура комп‘ютера та його базове програмне забезпечення 

ФАМВ_06_ДВС.10_3

Астрофізика
ВМ та МНМ_06_ДВС.14_3 Диференціальні та інтегральні рівняння
ІІКТ_06_ДВС.06_4 Інформаційні системи 
ІІКТ_06_ДВС.03_3 Математична логіка та теорія алгоритмів 
ВМ та МНМ_06_ДВС.01_3 Методи обчислень 

ВМ та МНМ_06_ДВС.09_3

Основи векторного і тензорного аналізу
ІКТ_06_ДВС.05_5,5 Програмування

 

 

 

 

 

Швидкі посилання

ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ

Ми в соціальних мережах.
Ви тут: Головна Навчання Інформаційний пакет Бакалавр